PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE JÁ, ČÍŠNÍK

Tyto podmínky užívání aplikace Já, číšník upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi provozovatelem aplikace Já, číšník a jejím uživatelem (dále jen „ podmínky užívání “).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Aplikace Já, číšník je internetová aplikace dostupná na internetové adrese https://www.jacisnik.cz/ mezi jejíž hlavní funkcionality patří přímé objednávání jídel a nápojů v partnerských gastronomických provozovnách (dále jen „ aplikace “).

1.2 Provozovatelem aplikace je společnost Já, číšník s.r.o., se sídlem Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 05360129, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn. C 262425 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ provozovatel “).

1.3 Uživatelem aplikace je kterákoli fyzická nebo právnická osoba odlišná od provozovatele, která užívá aplikaci (dále jen „ uživatel “).

1.4 Na základě registrace uživatele vzniká mezi provozovatelem a uživatelem smlouva o užívání aplikace, jejímž předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k užívání aplikace za podmínek stanovených těmito podmínkami užívání.

1.5 Registrací se rozumí proces zadání identifikačních údajů uživatele do registračního formuláře uvedeného v uživatelském prostředí aplikace a potvrzení odeslání formuláře provozovateli.

1.6 Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část aplikace, která je uživateli přístupná po zadání přihlašovacích údajů.

1.7 Přihlašovacími údaji se rozumí unikátní kombinace přihlašovacího jména uživatele a hesla zvoleného uživatelem, které uživatel uloží do databáze aplikace při zřizování uživatelského účtu prostřednictvím aplikace.

1.8 Veškerý obsah aplikace a forma tento obsah zachycující (zejména grafický vzhled a úprava apod.) a jejich příslušné části jsou autorským dílem dle příslušných právních předpisů. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohl porušit či ohrozit uvedená autorská práva. Užití autorského díla bez souhlasu provozovatele je porušením autorských práv postižitelným dle platných právních předpisů.

2. Uzavření smlouvy o užívání aplikace

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském prostředí aplikace je návrhem na uzavření smlouvy o užívání aplikace ze strany provozovatele.

2.2 Před kliknutím na tlačítko s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském prostředí aplikace je uživatel povinen se podrobně seznámit s těmito podmínkami užívání.

2.3 Kliknutím uživatele na tlačítko s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském prostředí aplikace je bezvýhradním přijetím návrhu provozovatele na uzavření smlouvy o užívání aplikace ze strany uživatele. Tímto je uzavřena mezi provozovatelem a uživatelem smlouva o užívání aplikace.

2.4 Kliknutím uživatele na tlačítko s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském prostředí aplikace uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami užívání, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů uživatelem a poskytnutí souhlasu s užíváním souborů cookies v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 těchto podmínek užívání. Provozovatel se o tom zavazuje uživatele informovat v uživatelském prostředí aplikace.

2.5 Registrací uživatel uděluje poskytovateli výslovný souhlas se zpracováním veškerých jím poskytnutých údajů, které nemají povahu osobních či citlivých údajů (např. druh objednaného nápoje, pokrmu, výše útraty, den objednávky apod.), a to za účelem jejich zařazení do databáze a využití pro vnitřní potřeby poskytovatele, jakož i dalšího reklamního či marketingového využití včetně poskytnutí těchto údajů třetím osobám. Tento souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem a může být uživatelem kdykoliv odvolán.

2.6 Uzavřením smlouvy o užívání aplikace vstupují v účinnost ve vztahu mezi provozovatelem a uživatelem ustanovení těchto podmínek užívání.

3. Podmínky užívání aplikace

3.1 Aplikaci může užívat uživatel pouze po úspěšném provedení registrace.

3.2 Součástí registrace je poskytnutí základních registračních údajů o uživateli (zejm. jméno a příjmení, email a telefonní číslo). Registrační údaje je možné poskytnout do registračního formuláře nebo spojením uživatelského účtu s uživatelovým účtem v sociální síti Facebook.

3.3 Nezbytnou podmínkou registrace je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatelem a poskytnutí souhlasu s užíváním souborů cookies v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 těchto podmínek užívání.

3.4 Uživatel je povinen poskytnout o své osobě pouze pravdivé údaje. To platí i v případě údajů poskytnutých uživatelem spojením uživatelského účtu s účtem v sociální síti Facebook.

3.5 Provozovatel je oprávněn kdykoliv odepřít možnost provedení registrace a vytvoření uživatelského účtu.

3.6 Provozovatel je oprávněn uživatelský účet kdykoliv i bez uvedení důvodu zrušit. Provozovatel zruší uživatelský účet zejména v případech porušení těchto podmínek užívání nebo v případech odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uživatelský účet může uživatel zrušit pouze ve vlastním nastavení uživatelského účtu. Na jiné požadavky na zrušení uživatelského účtu zaslané e-mailem, poštou nebo telefonicky nebude brán zřetel.

3.7 Zrušením uživatelského účtu ztrácí uživatel přístup k veškerému obsahu uživatelského účtu a možnostem užívat aplikaci. Uživatel nemá v případě zrušení uživatelského účtu nárok na jakoukoliv kompenzaci vůči poskytovateli.

3.8 Uživatel je povinen užívat aplikaci pouze v souladu s těmito podmínkami užívání a v souladu s právními předpisy, je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohlo dojít k narušení či zásahu do práva provozovatele, jiného uživatele či třetí osoby. Uživatel je povinen užívat aplikaci v souladu s dobrými mravy a je povinen jednat při užívání poctivě.

3.9 Uživatel má právo zřídit více než jeden uživatelský účet.

3.10 Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstavit, změnit nebo ji znepřístupnit. Uživatel nemá v tomto případě nárok na jakoukoliv kompenzaci vůči poskytovateli.

3.11 Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah a údaje, které má uživatel ve svém uživatelském účtu.

3.12 Provozovatel negarantuje stálou dostupnost aplikace. Provozovatel neručí, že aplikace bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

4. Licenční podmínky

4.1 Provozovatel uděluje bezúplatně uživateli nevýhradní licenci k užívání aplikace v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace.

4.2 Uživatel nemá právo poskytnout licenci k užívání aplikace nebo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě, zejména není oprávněn postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetí osobě.

4.3 Uživatel je oprávněn aplikaci užívat bez územního omezení a po dobu trvání smluvního vztahu s provozovatelem.

4.4 Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by došlo k úpravě či změně aplikace, jejího zdrojového kódu, názvu či označení autora. Uživatel je rovněž povinen zdržet se provádění jakékoliv dekompilace, úpravy, zpracování, či jiných změn aplikace nebo jejích částí či databází zahrnutých nebo použitých v aplikaci, a to i za účelem odstranění vad. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by došlo k použití aplikace k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty.

4.5 Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je aplikace založena nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití aplikace, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního propojení aplikace s jinými počítačovými programy. Tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy provozovatele. O těchto znalostech je uživatel povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.

4.6 Uživatel nemá právo prostřednictvím aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s aplikací.

4.7 Uživatel a provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložené uživatelem do databáze aplikace jsou části databáze shromážděné provozovatelem a stávají se součástí databáze provozovatele, aniž by uživateli vzniklo jakékoliv právo k databázi aplikace.

4.8 Registrací uděluje uživatel poskytovateli na dobu platnosti uživatelského účtu, územně neomezené oprávnění užít uživatelem poskytnuté údaje a jím poskytnutý obsah pro účely provozování aplikace.

4.9 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že záznamy údajů v aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Ochrana osobních údajů a cookies

5.1 Souhlas uživatele s poskytnutím osobních údajů provozovateli uvedený v příloze č. 1 těchto podmínek užívání tvoří součást smlouvy o užívání aplikace uzavřené mezi uživatelem a provozovatelem.

5.2 Souhlas uživatele s užíváním souborů cookies provozovatelem uvedený v příloze č. 2 těchto podmínek užívání tvoří součást smlouvy o užívání aplikace uzavřené mezi uživatelem a provozovatelem.

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Provozovatel neodpovídá za vady aplikace, ani za ztráty dat uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené aplikací. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči provozovateli práva na náhradu škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností provozovatele vyplývajících z akceptace těchto podmínek užívání nebo jiných právních předpisů, s výjimkou práva na náhradu škody a práva z vadného plnění, kterého se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva spotřebitele v rozsahu garantovaném právními předpisy.

7. Některé další informace pro spotřebitele

7.1 Adresa pro doručování písemností provozovateli je shodná s adresou sídla provozovatele uvedenou v ustanovení 1.2 těchto podmínek užívání.

7.2 Adresa provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@jacisnik.cz .

7.3 K užívání aplikace je třeba přístup k síti Internet a kompatibilní internetový prohlížeč.

7.4 Ve vztahu k provozovateli nevznikají uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. Uživateli nevznikají žádné náklady na dodání.

7.5 Údaje o uzavření smlouvy o užívání aplikace, včetně těchto podmínek užívání, jsou dostupné na internetové adrese https://www.jacisnik.cz/ nebo uloženy v databázi aplikace a uživatel k nim má přístup prostřednictvím uživatelského účtu.

7.6 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském účtu. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím aplikace a tam kde to aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v aplikaci.

7.7 Předmětem smlouvy o užívání aplikace není úplatné dodání zboží, a na aplikaci se tak nevztahují ustanovení příslušných právních předpisů o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace, které měla aplikace v době jejího zpřístupnění uživateli, lze uplatnit u provozovatele za podmínek stanovených právními předpisy a těmito podmínkami užívání.

7.8 Uživatel je povinen dodržovat tyto podmínky užívání a platné a účinné právní předpisy České republiky.

8. Změna podmínek užívání

8.1 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel uzavírá smlouvu o užívání aplikace v běžném obchodním styku s větším počtem osob a smlouvy o užívání aplikace jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto podmínky užívání. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků provozovatele podle těchto podmínek užívání vyplývá a již před uzavřením smlouvy o užívání aplikace vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto podmínek užívání.

8.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že provozovatel může tyto podmínky užívání v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna podmínek užívání bude uživateli oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou uživatelem do aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny podmínek užívání odmítnout a předmětný závazek mezi ním a provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden kalendářní měsíc, o které smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k případnému obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

8.3 V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy o užívání aplikace k již existujícímu uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení uživatelského účtu), řídí se smlouva o užívání aplikace podmínkami užívání ve znění ke dni uzavření nové smlouvy o užívání aplikace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto podmínky užívání, jakožto i smlouva o užívání aplikace, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě smlouvy o užívání aplikace nebo těchto podmínek užívání budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9.3 Smluvní vztah založený smlouvou o užívání aplikace je uzavřený na dobu neurčitou a lze jej ukončit zejména zrušením uživatelského účtu uživatelem, zrušením uživatelského účtu provozovatelem, jakož i v případech a za podmínek stanovených právními předpisy.

9.4 Tyto podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2017.

PŘÍLOHA Č. 1 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Já, číšník, dostupné v síti Internet z internetové adresy https://www.jacisnik.cz/ , tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Já, číšník s.r.o., IČO: 05360129, se sídlem Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o užívání aplikace uzavřenou mezi provozovatelem a uživatelem.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • poskytování osobních údajů třetím osobám;
  • zařazení osobních údajů do databází;
  • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 2 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vaším potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky vaším potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies. Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu trvání smlouvy a následujících 10 let po jejím případném ukončení.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies.

Soubory cookies využíváme pouze pro účely stanovené v podmínkách užívání.

Vážený uživateli, tento web používá ke svému chodu soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies